ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ПОДАТОЦИ

​​​​​​​Информации за администраторот на лични податоци:

АЛУКОНИГШТАЛ ЕООД, претставништво Скопје
Булевар “Св. Климент Охридски” 52-3
1000 Скопје, С.Македонија

Телефон: +389 2 2778752
Факс: +389 2 2778752
e-Mail: office@alukoenigstahl.mk
Веб-сајт: www.alukoenigstahl. mk
ЕДБ     4032017536307

 

Општи услови за користење на овој сајт

Со задоволство ви посакуваме добредојде на нашата веб-страница и го цениме вашиот интерес за нашата компанија и нашите производи. Веб-страницата www.alukoenigstahl.mk („Веб-страницата“) подлежи на следните услови за користење. Овие одредби и услови се однесуваат на односот помеѓу соодветниот корисник и АЛУКОНИГШТАЛ ЕООД како компанија што управува со оваа веб-страница и се сметаат за обврзувачки при пристапот до веб-страницата. За нас, применливоста на овие услови е исто така дел од нашата желба вие да се чувствувате сигурни во однос на заштитата на вашите лични податоци. Доколку посебните услови што се применуваат за поединечни корисници на оваа веб-страницата се разликуваат од оние наведени во овие Општи услови за користење, тоа ќе биде изрично наведено на соодветната страница на веб-страницата. Во такви поединечни случаи важат и посебните услови за користење. Подолу ќе добиете детални информации за користење на нашата веб-страница.

Оваа веб-страница се одржува во согласност со најдобрите практики поврзани со обезбедување безбедност, доверливост и пристапност. Сепак, не гарантираме дека информациите дадени на веб-страницата се целосни, ажурирани и без грешки.

Корисникот користи Интернет на сопствен ризик. Конкретно, АЛУКОНИГШТАЛ ЕООД не е одговорен како за дефект на Интернет мрежата поради технички околности, така и за пристапот до самата Интернет мрежа. Дополнително, компанијата не е одговорна во случај на прекин на пристапот до услугите кои се нудат преку оваа веб-страница и во случај на неможност за пристап до саканата врска.

АЛУКОНИГШТАЛ ЕООД исто така не е одговорен за директни или индиректни штети кои произлегуваат од користењето на податоците и информациите на веб-страницата. Затоа, одговорноста за последователни штети и изгубена добивка, како и компензација за имотна штета во смисла на Дел 9 од Законот за одговорност на производите, меѓусебно се исклучуваат.

Со користење на оваа веб-страница, ја потврдувате валидноста и применливоста на овие Услови и правила на веб-страницата. Во случај да не ги прифатите овие услови, ве молиме да не ја користите оваа веб-страница. Доколку некој од вашите корпоративни услови е во спротивност со овие услови, тие ваши услови нема да се сметаат за конзистентни и, според тоа, ќе се сметаат за неспроведливи.

Со ова ви дозволуваме да ја посетите нашата веб-страница и да преземате информации содржани на неа, под услов да ги заштитувате и да не ги прекршувате нашите права, особено правата што произлегуваат од законодавството што ги регулира авторските и сродните права.

Ова значи дека не смеете на кој било начин да менувате, да пренесувате на трети лица или да давате права на трети страни на оваа веб-страница или делови од неа, било онлајн или офлајн по преземањето.

Секое неправилно користење на оваа веб-страница може да претставува прекршување на законодавството што ја регулира сферата на авторските права, правата на заштитен знак и интелектуална сопственост, заштита од нелојална конкуренција или други. Во случај на такво прекршување, имаме право да ви оневозможиме понатамошен пристап до нашата веб-страница, да бараме судско или административно одземање и уништување на сите податоци добиени преку нашата веб-страница и да бараме отштета за каква било штета што произлегува од таквата злоупотреба.

Секое користење на веб-страницата во целост или делови од неа, вклучувајќи текстови, делови од текстови, слики, видеа и/или аудио податоци, како и секое дело, пропуст или небрежност во врска со користењето на веб-страницата, исклучиво предмет на бугарското законодавство. Судот каде што се наоѓа седиштето на нашата компанија ќе се смета за надлежен за решавање на сите правни спорови кои произлегуваат од користењето на оваа веб-страница.

АЛУКОНИГШТАЛ ЕООД го задржува правото периодично да ги менува сегашните услови за користење на веб-страницата и да ги усогласува со секој нов технолошки и законодавен напредок и развој. Во случај некоја одредба од овие Услови и правила да стане неважечка поради која било причина, тоа нема да влијае на валидноста на преостанатите одредби. Слична одредба која најблиску се совпаѓа со комерцијалната цел и духот на неважечката одредба треба да ја замени втората. Истото важи и во случај на признаен пропуст во овие Општи правила и услови за користење на веб-страницата.

Политика за заштита на податоци

Општи услови

Оваа политика за приватност ги утврдува информациите што се обезбедени или складирани при користење на веб-локацијата на компаниите од ALUKÖNIGSTAHL Group (во понатамошниот текст „AKS“ или „ние“) и како АКЅ последователно ги штити овие податоци. Оваа политика за приватност се однесува на веб-страниците и услугите во сопственост и управувани од АКЅ или во наше име и по наша дискреција. Не можеме да ги контролираме врските (врските со други веб-страници) кои произлегуваат од нашите услуги понудени преку нашите веб-страници. Сепак, заштитата на личните податоци е од суштинско значење за нас. Обработката на податоците се врши врз основа и во согласност со задолжителните одредби од Законот за заштита на личните податоци и директно применливото законодавство на Европската унија.

Оваа изјава за заштита на податоците е упатена до секој посетител на нашата веб-страница („предмет на податоци“ или „вие“).

 

 1. СОБИРАЊЕ, ОБРАБОТКА И КОРИСТЕЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Кога ја користите нашата веб-страница, ние може да обработуваме лични податоци што доброволно ни ги давате (на пример, како дел од вашата регистрација или преку нашата контакт форма).

Сепак, можете да ја посетите нашата веб-страница без активно да ни давате информации за вас. Во овој случај, ние собираме само одредени податоци што вашиот прелистувач ги пренесува на нашиот сервер на веб-страница (т.н. „лог датотеки“), како и податоци што ги собираме преку употреба на колачиња или слични технологии.

Податоците обезбедени од вас за време на регистрацијата или автоматски регистрирани се пренесуваат само на трети лица без ваша согласност доколку тоа се бара со закон или со судски налог, или ако нивното откривање е неопходно за правно или кривично гонење во случај на напади врз нашата интернет инфраструктура. Податоците нема да се пренесуваат за други некомерцијални или комерцијални цели. Пренесените податоци можат да се користат од трети лица – даватели на услуги, исклучиво за целите за кои сме ги пренеле до нив.

Следниве изјави имаат за цел да ве информираат за начините на кои собираме лични податоци за вас на нашата веб-страница и законските цели за кои можеме да ги користиме.

 • Лични податоци, кои Вие активно ни ги давате

Кога активно комуницирате со нас преку нашата веб-страница, ние ги обработуваме личните податоци што доброволно ни ги давате. Ова особено се однесува на нашите следни понуди::

 • Формулар за контакт: Доколку изберете да не контактирате користејќи ја контакт формата дадена на нашата веб-страница, ќе бидат обработени личните податоци што ни ги давате (на пр. име, адреса, адреса на е-пошта, адреса и вашето барање). Овие податоци се обработуваат за да можете да добиете одговор на вашето прашање или да комуницирате со нас на некој друг начин. Формуларите на нашата веб-страница се поврзани со Salesforce Pardot за да го евидентираат и обработуваат вашето барање во нашиот систем Salesforce CRM со цел да ве контактираме или да ви се испратат дополнителни информации. Salesforce не складира IP адреса, туку ги користи функциите „единствен идентификатор на посетител“ и „единствен идентификатор“ за поединечно наведување.”.

Правна основа: чл. 6, ст. 1, буква б ДСГВО – исполнување на (пред)договорни обврски.

 • Newsletter/ Билтен: Ако сте се претплатиле на нашиот билтен преку веб-страницата, личните податоци што ги давате (на пр. име, адреса на е-пошта, датум на раѓање, претпочитани производи) ќе бидат обработени за да ви го дадат посакуваниот билтен со конкретни информации за нашите производи и промоции кои се достапни. Ако повеќе не сакате да го добивате билтенот, можете да се откажете во секое време со кликнување на соодветната врска во билтенот или со испраќање на вашето барање за отпишување преку е-пошта

Правна основа: чл. 6, ст. 1 буква а) од ДСГВО – согласност.

 • Кориснички профил: Ако сте се регистрирале за да добиете кориснички профил на нашата веб-страница, личните податоци што доброволно сте ги дале (на пр. име, наслов, адреса на е-пошта, лозинка, индустрија, компанија, детали за контакт) ќе бидат обработени за да ви овозможат да добиете пристап и да користите корисничка сметка.

Правна основа: чл. 6, ст. 1 буква б DSGVO – извршување на договорот.

Некои од податоците што ги бараме во врска со нашите гореспоменатите алатки може да бидат означени како задолжителни полиња (*). Не сте обврзани да ги давате овие податоци. Сепак, без да ги дадете овие информации, можеби нема да можеме да го обработиме вашето барање или да ги обезбедиме нашите услуги.

 • Регистрски фајлови

Можете да ја посетите нашата веб-страница без активно да ни давате информации за вас. Во овој случај, собираме одредени податоци што вашиот пребарувач ги пренесува на нашиот сервер на веб-страница (т.е.регистарски фајлови).

Нашите регистарски фајлови ги содржат следните информации: датум и време кога сте пристапиле до нашата веб-локација, (ii) тип, верзија и поставки на вашиот веб-прелистувач, (iii) вашиот оперативен систем и давател на услуги, (iv) страници и датотеки што се барани, (v) оние пред да ја посетите нашата веб-локација, користената веб-локација и (vi) вашата IP адреса. IP адресата е специфичен број единствен за вашиот компјутер што му овозможува на вашиот уред да комуницира на мрежа користејќи Интернет протокол (IP). IP-адресите може да се квалификуваат како лични податоци бидејќи овозможуваат идентификација на корисникот во одредени околности.

Обработката на овие регистарски фајлови е неопходна за да се обезбеди функционалност, стабилност и безбедност на нашата веб-страница. Може да ги обработиме и како дел од форензичките истраги во случај на нарушување на безбедноста или да составиме статистика на корисниците. Вашата IP адреса ќе се користи само во анонимизирана форма за статистички цели.

Правна основа: чл. 6, ст. 1, буквата „f“ од DSGVO (легитимен интерес за одржување на функционалноста, стабилноста и безбедноста на нашата веб-страница.

 • Колачиња

Оваа веб-страница користи и колачиња. Ова се мали текстуални датотеки што може да се складираат на вашиот уред кога ја посетувате нашата веб-страница и кои складираат одредени информации за вас. Колачињата не можат да пристапат, читаат или менуваат други податоци зачувани на вашиот уред. Кога зборуваме за колачиња, вклучуваме и други технологии со слични цели, како што се пикселни ознаки.

Ние користиме два вида “колачиња” на нашата веб-страница:

 • Потребни „колачиња“: Без потребните колачиња, правилното функционирање на нашата веб-локација не може да се гарантира или само во ограничен обем. Користењето на потребните колачиња на нашата веб-страница е можно без ваша согласност. Сепак, можете да ги оневозможите колачињата во секое време со менување на поставките на вашиот пребарувач.

Правна основа: чл. 6, ст. 1, буквата “f” на DSGVO – легитимен интерес.

Изборни „колачиња“: Овој тип на колачиња може да се користи за подобрување на нашата веб-страница, оптимизирање на вашето корисничко искуство, анализа на однесувањето на корисниците или персонализирање на маркетинг активности. Изборните колачиња може да се користат и од надворешни рекламни компании („колачиња од трета страна“). Изборните колачиња се користат само со ваша согласност, кои можете да ги изберете и зачувате со помош на лизгачот во скокачкиот прозорец. Оваа согласност, исто така, може да биде повлечена во секое време во иднина.

Правна основа: чл. 6, ст. 1 буква а) од ДСГВО – согласност.

 

Следните „колачиња“ се зададени (период за сесија):

 • PHPSESSID (Валидност до крајот на сесијата)

За целите на Google Analytics:

 • WSS_FullScreenMode
 • _gat_UA-58820826-3
 • _gid
 • _ga

За целите на Salesforce Pardot Marketing Automation:

 • Visitor Cookie
 • Pardot App Session Cookie

 

 1. Веб-анализи

Google Analytics

Ние користиме Google Analytics за да го анализираме користењето на веб-страницата. Податоците добиени од ова се користат за оптимизирање на нашата веб-страница и рекламни цели.

Google Analytics ни е обезбедена од Google Ireland Limited (Гордон Хаус, улица Бароу, Даблин 4, Ирска). Google ги обработува податоците за користењето на веб-страницата во наше име и презеде договорна обврска да преземе мерки за да обезбеди сигурност и доверливост на обработените податоци.  

За време на вашата посета на веб-страницата, меѓу другото, се евидентираат и следните податоци:

 • Повиканите страници
 • Барања за понуди за продукти
 • Постигнувањето на „целите на веб-страницата“ (на пр. барања за контакт и регистрација на билтен) Вашето поведение на страниците (например време на престой, кликвания, поведение при смяна на подстраница)
 • Вашата приближна локација (земја и град)
 • Вашата IP адреса (во скратена форма за да не може јасно да се додели)
 • Технички информации како што се прелистувач, интернет провајдер, крајниот уред и резолуцијата на екранот
 • Извор на потекло на вашата посета (т.е. преку која веб-страница или рекламни медиуми сте стигнале до нас)

Не се пренесуваат лични податоци како име, адреса или детали за контакт до Google Analytics.

Овие податоци се пренесуваат на серверите на Google во САД. Би сакале да забележиме дека истото ниво на заштита според законот за заштита на податоците не може да се гарантира во САД како и во ЕУ.

Google Analytics складира “колачиња” во вашиот веб-пребарувач во период од две години по вашата последна посета. Овие “колачиња” содржат случајно генерирана корисничка идентификација со која може да бидете препознаени при идни посети на веб-страницата.

Снимените податоци се складираат заедно со случајно генерираната корисничка идентификација, што овозможува евалуација на псевдонимните кориснички профили. Овие податоци поврзани со корисникот автоматски се бришат по 14 месеци. Останатите податоци остануваат зачувани во збирна форма на неодредено време.

Ако не сте согласни со собирањерто на информации, можете да го спречите со еднократно инсталирање на додатокот за пребарувач за деактивација на Google Analytics или со отфрлање на колачиња преку нашиот дијалог за поставки за колачиња.

Ремаркетинг во Google

Ја користиме и функцијата за ремаркетинг на Google. Ова ни овозможува да ви понудиме персонализирани реклами во соодветните рекламни простори на други веб-страници врз основа на интересите што сте ги покажале на нашата веб-страница. Оваа опција е ограничена на максимум 18 месеци.

За повеќе информација, погледнете ја политиката за доверливост на Google. Можете да го спречите покажувањето на реклами, базирани на интереси, со инсталирање на овој додаток за пребарувач.

Salesforce Pardot маркетинг автоматизација

Ја користиме алатката за аналитика Pardot од salesforce.com, inc. Salesforce Tower, 415 Mission Street, 3-ти кат, Сан Франциско, CA 94105, САД. Услугите на Pardot поставуваат најмногу две колачиња. Тоа се „Колаче за посетители“ и „Колаче од сесијата за апликација Pardot“. Овие колачиња генерираат идентификациски број по кој се препознава прелистувачот на посетителите на веб-локацијата. Идентификацискиот број е генериран нумерички код кој нема никакво значење надвор од услугите на Pardot. „Колачето за сесија на апликацијата Pardot“ се поставува само кога клиентот се најавува во апликацијата Pardot како корисник. Сите колачиња го добиваат само генерираниот нумерички код.

Ние го користиме Pardot за да ја анализираме и редовно да ја подобруваме употребата на нашата веб-страница. За таа цел, го анализираме однесувањето на корисниците или кликовите на нашата веб-страница со цел подобро да ја прилагодиме нашата комуникација на потребите на клиентите.

Како алатка за испраќање билтени, ја користиме и алатката Pardot на давателот на услуги salesforce.com за испраќање и обработка. Ние го мериме однесувањето на корисниците преку технологиите за следење на овој софтвер. На овој начин ги анализираме навиките за читање, следиме дали се отвораат нашите мејлови, кои линкови се кликнуваат и какви интереси имаат нашите примачи. Ги користиме овие информации за да ги подобриме е-пораките што ви ги испраќаме и услугите што ги обезбедуваме.

Можете да најдете повеќе информации за заштитата на податоците од давателот на услугата на:  https://www.salesforce.com/company/privacy/  

 

Facebook Pixel / Facebook Пиксели

Нашата веб-локација го користи Facebook Pixel на социјалната мрежа Facebook, со која управува Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, или ако сте жител на ЕУ, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square , пристаништето Гранд Канал, Даблин 2, Ирска („Фејсбук“).

Со помош на Facebook Pixel, Facebook може да ги дефинира посетителите на нашата страница како целна група за презентација на реклами, таканаречени „Фејсбук реклами“. За таа цел, на оваа веб-локација е вградена ознака за ремаркетинг на Facebook. Преку оваа алатка се воспоставува директна врска со серверите на Facebook кога ќе ја посетите веб-страницата. Серверот на Facebook е информиран дека сте ја посетиле оваа веб-локација и Facebook ги собира овие информации за вашата лична корисничка сметка на Facebook. Снимените податоци не можат да бидат прегледани од нас, туку можат да се користат само во контекст на рекламирање.

Собирањето и обезбедувањето на вашите лични податоци за целите на „Facebook Pixels“ се заснова на вашата согласност, која можете да ја дадете со тоа што ќе ја потврдите во скокачкиот прозорец за колачиња (чл. 6, став 1, буква GDPR). Оваа согласност може да биде повлечена во секое време со ефект во иднина. Можете исто така да одбиете употреба на колачиња со правење соодветни поставки во вашиот пребарувач.

Опцијата за откажување од веб-следење на Facebook е оневозможена на оваа страница.

Алтернативно, можете да ја оневозможите функцијата за ремаркетинг „Персонализирана публика“ на: https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_. Мора да сте најавени на Facebook за да го направите ова. Можете да најдете повеќе информации за собирањето и користењето податоци од страна на Facebook, како и вашите права и опции за заштита на вашите лични податоци во информациите за заштита на податоците на Facebook на: https://www.facebook.com/about/privacy.

 

LinkedIn Conversion Tracking / Следење конверзија на LinkedIn

Нашата веб-страница користи тракер за конверзија од LinkedIn Ирска, Вилтон Плаза, Вилтон Плејс, Даблин 2, Ирска („Линкедин“). За таа цел, LinkedIn Insight Tag е интегриран во нашата веб-страница, што му овозможува на LinkedIn да собира статистички, псевдонимни податоци за вашата посета и користење на нашата веб-страница и да ни обезбеди релевантни збирни статистички податоци врз основа на вашите постапки на веб-страницата. Особено, за да се измери ефективноста на нашите кампањи на LinkedIn. Обично се снимаат следните информации: кориснички ID на LinkedIn (ID на колаче), IP адреса, метаподатоци за посетата на веб-страницата, како што се типот на пребарувач, посетената веб-страница.

Ние ги обработуваме вашите лични податоци со цел следење на конверзии на LinkedIn врз основа на вашата согласност, која можете да ја дадете со избирање во скокачкиот прозорец за колачиња (член 6 став 1 со наслов GDPR). Оваа согласност може да биде повлечена во секое време со ефект во иднина. Можете исто така да одбиете употреба на „колачиња“ со правење соодветни поставки во вашиот пребарувач (со ефект само на нашата страница) со кликнување на врската за активирање подолу:

Откажувањето од следењето конверзии на LinkedIn е оневозможено на оваа страница.

Од овде може да се активира опцијата: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

За повеќе информации во врска со собирањето и користењето податоци на LinkedIn, како и вашите права во врска со ова и опциите за заштита на вашата приватност, погледнете ја политиката за приватност на LinkedIn на: https://privacy.linkedin.com/de-de?#

 

Како можете да ја контролирате и управувате употребата на „колачиња“:

Со избирање во скокачкиот прозорец за колачиња, се согласувате со користењето на изборните колачиња наведени погоре на нашата веб-страница. Вашата согласност може да биде повлечена во секое време со ефект во иднина.

Можете исто така да спречите употреба на колачиња со избирање на соодветните поставки во вашиот пребарувач или со бришење колачиња од вашиот уред или пребарувач. Повеќето пребарувачи автоматски прифаќаат колачиња. Сепак, можете да ги промените поставките за да ги избришете колачињата или да ја оневозможите нивната автоматска употреба доколку сакате. Имате опција да видите кои колачиња се поставени и да ги избришете поединечно, да блокирате колачиња или колачиња од трети страни од одредени веб-страници, да ги прифатите сите колачиња, да бидете известени кога се користи колаче или да ги оневозможите сите колачиња. Изберете ги „Опции“ или „Поставки“ на вашиот пребарувач за да ги промените вашите параметри и користете ги следните врски за дополнителни информации специфични за прелистувачот:

Поставки на „колачињата“ во Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Поставки на „колачињата“ во Firefox:
https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies  

Поставки на „колачињата“ во Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en   

Поставки на „колачињата“ во Safari:
https://support.apple.com/?path=Safari/3.0/en/9277.html  

Треба да знаете дека сите поставки ќе се изгубат ако ги избришете сите колачиња и многу веб-локации може да не функционираат правилно или некои функции ќе се изгубат.

Поради овие причини, не препорачуваме да ги оневозможите „колачињата“  кога ја користите нашата веб-страница.

 

 1. ПРИМАЧИ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

За горенаведените цели, можеме да ги обезбедиме вашите лични податоци на следните примачи:

 • на нашите вработени, на кои им се потребни за исполнување на договорните и законските обврски и легитимните интереси, групни компании, надворешни даватели на услуги (на пример, даватели на ИТ услуги) и партнери за соработка кои обезбедуваат услуги за обработка на податоци за нас или кои на друг начин обезбедуваат лични податоци за целите опишани во оваа Изјава за заштита на податоци (како што се надворешни консултанти) или кои ви се доставуваат кога ги собираме вашите лични податоци. На барање ќе ви доставиме список на нашите тековни даватели на услуги и партнери. Сите примачи се обврзани да ги третираат вашите податоци доверливо и да ги обработуваат само во контекст на обезбедување услуги;
 • на партнери, за рекламирање и веб-аналитика (на пр. Google LLC) кои обезбедуваат одредени услуги во врска со нашата веб-страница;
 • на компетентни органи, како што се даночните, регулаторните или безбедносните органи, или јавните органи, судовите или другите трети страни, доколку е потребно обелоденување (i) поради важечките закони или регулативи, (ii) да ги искористиме, одржуваме или заштитиме нашите законски права, или (iii) за заштита на вашите интереси или интереси на друго лице;
 • на потенцијален купувач (и неговите агенти и советници) во врска со предложеното купување, спојување или преземање на нашата компанија (или дел од него), под услов да го информираме купувачот дека може да ги користи вашите лични податоци само за целите опишани во оваа изјава за целта за заштита на податоците;
 • на кое било друго лице, под услов да имаме ваша согласност.

 

Некои од овие примачи може да се наоѓаат во земји кои не се членки на ЕУ или ЕЕА, а кои Комисијата на ЕУ сè уште не ги потврдила дека имаат соодветно ниво на заштита на податоците. Треба да се напомене дека нивото на заштита на податоците во овие земји можеби не е исто како во ЕУ или ЕЕА. Покрај тоа, постои можност таквите податоци да бидат предмет на пристап од локалните власти или судовите според важечките прописи.

Меѓутоа, кога пренесуваме лични податоци во такви трети земји, спроведуваме соодветни безбедносни заштитни мерки за да се осигураме дека вашите права се заштитени во согласност со одредбите на GDPR. Ова го вклучува склучувањето на стандардните договорни клаузули објавени од Комисијата на ЕУ за пренос на лични податоци (член 46, став 2, писмо GDPR). Дополнителни детали за користените безбедносни гаранции и копии од соодветните договори се достапни на барање од datasecurity@alukoenigstahl.com.

 

 1. КОЛКУ ДОЛГО ГИ ЧУВАМЕ ВАШИТЕ ПОДАТОЦИ

Регистарските фајлови обично се чуваат во период од три месеци. По овој период, датотеките за евиденција се зачувуваат на нашите системи само со цел да се истражат неправилности или безбедносни инциденти. За времетраењето на складирањето на колачиња, видете точка 3 погоре.

Ние ги чуваме вашите лични податоци само онолку колку што е потребно за да се исполни целта за која се собрани. Во секој случај, ние ги чуваме вашите податоци за времетраењето на нашиот договорен однос со вас. По овој период, ние ги складираме податоците за да ги исполниме законските барања за складирање (на пр. Да ја исполниме обврската за складирање од 7 години во согласност со важечките даночни и корпоративни одредби).

Доколку е потребно, ние исто така може да ги складираме вашите податоци додека потенцијалните правни барања против нас сè уште не истечат; За одредени побарувања, рокот на застареност може да биде до 30 години.

Штом нема правни причини за понатамошно складирање на личните податоци, тие се бришат или анонимизираат.

 

 1. ВАШИТЕ ПРАВА КАКО СУБКЕТ НА ПОДАТОЦИ

Како субјект на податоци, ги имате следните права, особено во однос на вашите лични податоци под условите дефинирани со закон:

 • да проверите дали и кои лични податоци сме ги складирале за вас и да добиваме копии од овие податоци (право на информации)
 • да побарате корекция, додавање или бришење на вашите лични податоци кои се неточни или не обработени во согласност со закон (право на корекција и бришење)
 • да побарате од нас да ја ограничиме обработката на вашите лични податоци (право на ограничување)
 • да приговорите на обработката на вашите лични податоци во одредени околности или да ја повлечете претходно дадената согласност за обработка (право на приговор или повлекување согласност)
 • да ги добиете личните податоци кои сте ни ги дале во структуриран и дигитален формат и да ги пренесете овие податоци на друга одговорна страна (право на преносливост на податоци)

Ние не ги обработуваме вашите лични податоци со цел да донесуваме одлуки кои се засноваат исклучиво на автоматска обработка, вклучително и профилирање, и кои имаат правни последици за вас (член 22 GDPR).

За да остварите некое од горенаведените права, испратете и-мејл на datasecurity@alukoenigstahl.com. Исто така, имате право да поднесете жалба до надзорен орган доколку сметате дека се повредени вашите права за заштита на податоците. За Бугарија, одговорен орган е Комисијата за заштита на личните податоци.

 

 1. АКТУЕЛИЗАЦИИ НА ОВАА ПОЛИТИКА ЗА ПРИВАТНОСТ

Со користење на нашата веб-страница, потврдувате дека сте се запознале со горенаведените начини на користење на податоците. Оваа изјава за заштита на податоците стапува веднаш во сила и ги заменува сите претходни изјави. Декларацијата за заштита на податоците може да се ажурира во однос на правните, техничките или деловните случувања. Ќе преземеме соодветни мерки за да ве информираме според важноста на направените промени.

 

 1. БЕЗБЕДНОСТ НА ПОДАТОЦИТЕ

АКЅ презема технички и организациски безбедносни мерки за заштита на обработените податоци од случајна или намерна манипулација, губење, уништување или од пристап од неовластени лица. Нашите безбедносни мерки постојано се подобруваат во согласност со технолошкиот развој. Сепак, не можеме да гарантираме заштита на податоците од следење, нелегална употреба, злоупотреба или модификација, како и од случајно откривање или пристап или преку неовластени дејствија од трети страни.

 

 1. ЛИНКОВИ КОН ДРУГИ ПРОВАЈДЕРИ

Нашата веб-страница може да содржи линкови до други провајдери и до нашите профили на социјалните медиуми (Фејсбук, YouTube, Instagram, Google+, LinkedIn, Xing,). Оваа изјава за заштита на податоците се однесува само на веб-страници и услуги кои се во сопственост и управувани од нас или од трети страни. Ние немаме контрола врз линковите кои потекнуваат од нашите услуги. Ние не сме одговорни за тоа дали овие провајдери или операторите на платформите за социјални медиуми ги почитуваат законските одредби за заштита на податоците.

 

 1. НАШИТЕ ПОДАТОЦИ ЗА КОНТАКТ

Во случај да имате какви било прашања или други проблеми во врска со нашата обработка на вашите лични податоци, ве молиме контактирајте на: datasecurity@alukoenigstahl.com.

 

Статус 05.09.2022